Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
JB Bedrijfskleding VOF

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1 - DEFINITIES
Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3 - KOOPOVEREENKOMST
Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT
Artikel 5 - ONTBINDING
Artikel 6 - PRIJS
Artikel 7 - BETALING
Artikel 8 - LEVERING
Artikel 9 - GARANTIE
Artikel 10 - KLACHTEN EN GESCHILLEN

Artikel 1 - DEFINITIES
De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
Ondernemer - de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:
JB Bedrijfskleding VOF
Postadres: Orionweg 24      
E-mailadres: verkoop@jb-bedrijfskleding.nl        
Telefoonnummer: 0587440016      
KvK-nummer: 66677041      
Btw-nummer: NL856657554B01
Opdrachtgever - Opdrachtgever: de onderneming, particulier of professionele instelling die aan JB-Bedrijfskleding een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt. Verder te noemen opdrachtgever
Partijen - de ondernemer en de opdrachtgever
Aanbod - de producten, diensten, of de digitale inhoud of dienst die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de opdrachtgever
Aankoop - het product, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de opdrachtgever van de ondernemer
Bedenktijd - de termijn waarbinnen de opdrachtgever herroepingsrecht heeft
Dag - kalenderdag
Herroepingsrecht - het recht voor de opdrachtgever om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden
Koopovereenkomst - de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de opdrachtgever zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen
Koop op afstand - een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de opdrachtgever en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de opdrachtgever.
2. Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de opdrachtgever.
3. Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de opdrachtgever.
4. In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de opdrachtgever meest gunstige voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 - KOOPOVEREENKOMST
1. De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de opdrachtgever.
2. Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief de bijbehorende voorwaarden.
3. De ondernemer brengt de opdrachtgever op de hoogte van zijn aan aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.
4. De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.
5. Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de Opdrachtgever op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie:
a) de identiteit, het postadres en het bezoekadres, het telefoonnummer, en het e-mailadres van de ondernemer;
b) de voornaamste kenmerken van de aankoop;
c) de prijs van de aankoop met inbegrip van alle belastingen en eventuele leveringskosten;
d) de wijze van betaling, levering en uitvoering, en de bijbehorende termijnen en eventuele kosten;
e) het klachtafhandelingsbeleid van de ondernemer;
f) indien de opdrachtgever herroepingsrecht heeft, de voorwaarden, termijn, en modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, voor zover van toepassing de wijze van retournering van de aankoop, en voor zover van toepassing de kostenvergoeding, alsmede het modelformulier voor ontbinding;
g) indien de opdrachtgever geen herroepingsrecht heeft, de informatie dat de opdrachtgever geen herroepingsrecht heeft of, voor zover van toepassing, de omstandigheden waarin de opdrachtgever afstand doet van zijn recht op herroeping;
h) een herinnering aan het bestaan van de wettelijke garantie dat de aankoop aan de overeenkomst moet voldoen, en de eventuele bijstand aan de opdrachtgever na aankoop;
i) voor zover van toepassing de duur en de opzegvoorwaarden van de overeenkomst;
j) voor zover van toepassing, het bestaan van en de voorwaarden voor financiële garanties die de opdrachtgever op verzoek van de ondernemer moet verschaffen.
6. Indien de overeenkomst is ontstaan op een openbare veiling wordt aan het verstrekken van de informatie van het in lid 5 onder a genoemde voldaan door de overeenkomstige gegevens van de veilingmeester te verstrekken.

Artikel 4 - HERROEPINGSRECHT
1. De opdrachtgever heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.
2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.
3. Indien de aankoop uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de opdrachtgever het laatste product heeft ontvangen.
4. Indien het product middels meerdere zendingen wordt geleverd, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de opdrachtgever de laatste zending heeft ontvangen.
5. Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door de opdrachtgever aangewezen derde wordt ontvangen.
6. Indien sprake is van een overeenkomst tot levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of tot stadsverwarming, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de overeenkomst wordt gesloten.
7. Voor herroeping kan de opdrachtgever het door de ondernemer verschafte herroepingsformulier gebruiken, dan wel een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan de ondernemer.
8. Indien niet aan de in artikel 3, lid 5 onder f gestelde eisen is voldaan, wordt de in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip waarop de bedenktijd is ingegaan, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de opdrachtgever zijn verstrekt, met een maximale verlenging van 12 maanden.
9. Het recht op herroeping is niet van toepassing in de volgende gevallen, mits de ondernemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld aan de opdrachtgever dat het recht op herroeping is uitgesloten:
a) overeenkomsten waarvan de prijs van de aankoop gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
b) overeenkomsten die zijn gesloten op een openbare veiling;
c) overeenkomsten waarbij de opdrachtgever de ondernemer specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, tenzij:
- het aanvullende dienstverlening waar de opdrachtgever niet uitdrukkelijk om heeft verzocht, betreft;
- het de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of herstel uit te voeren, betreft;
d) overeenkomsten tot de levering van producten die zijn vervaardigd op basis van de keuze van de opdrachtgever, of duidelijk voor de specifieke opdrachtgever bestemd zijn;
e) overeenkomsten tot de levering van producten die snel bederven, of een beperkte houdbaarheid hebben;
f) overeenkomsten tot de levering van producten die ter bescherming van de gezondheid of hygiëne niet teruggezonden kunnen worden en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
g) overeenkomsten tot de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
h) overeenkomsten tot de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs overeen is gekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan:
- de levering slechts na 30 dagen kan plaatsvinden, en;
- de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
i) overeenkomsten tot de levering van audio-opnamen, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
j) overeenkomsten tot de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor geregelde levering van dergelijke publicaties.

Artikel 5 - ONTBINDING
1. Indien de opdrachtgever herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruik maakt van dit recht, en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het door de ondernemer verschafte modelformulier voor ontbinding, of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.
2. Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.
3. Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de opdrachtgever ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden, op dezelfde betaalwijze als door de opdrachtgever gebruikt is ter betaling van de aankoop, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk met een andere kosteloze betaalwijze heeft ingestemd.
4. Indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gekozen voor een andere levering dan de door de ondernemer gekozen goedkoopste levering, is de ondernemer niet verplicht de bijkomende kosten voor deze leveringswijze terug te betalen.
5. Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de opdrachtgever na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in lid 1 van dit artikel genoemde mededeling, de aankoop in goede staat terug of overhandigt deze aan de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen persoon, tenzij op grond van de aard van de aankoop deze door de ondernemer opgehaald dient te worden.
6. Tenzij overeen is gekomen dat de ondernemer de aankoop komt ophalen, kan de opdrachtgever eerst nakoming vorderen van de in het voorgaande lid genoemde terugbetaling wanneer de ondernemer de aankoop heeft ontvangen of de opdrachtgever een bewijs verschaft van terugzending van de aankoop aan de ondernemer.
7. De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de ondernemer heeft nagelaten de opdrachtgever mede te delen dat deze kosten voor zijn rekening komen.
8. De opdrachtgever is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van de aankoop als hij de aankoop meer of anders dan noodzakelijk heeft gebruikt dan ter vaststelling van de aard, kenmerken en werking van de aankoop. De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor waardevermindering indien de ondernemer de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f niet heeft verstrekt.
9. Indien de opdrachtgever de overeenkomst herroept nadat hij uitdrukkelijk heeft verzocht tot uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van water, gas, of elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of tot stadsverwarming, is de opdrachtgever de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de opdrachtgever aan de ondernemer moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst, voor zover de totale prijs niet excessief is. Indien de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
10. De opdrachtgever draagt geen kosten voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed zijn gemaakt voor verkoop in beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid, of tot stadsverwarming, die geheel of gedeeltelijk tijdens de herroepingstermijn zijn verleend, indien:
- de ondernemer heeft nagelaten de informatie overeenkomstig artikel 3, lid 5 onder f of g te verstrekken, of;
- de opdrachtgever niet uitdrukkelijk heeft verzocht tot bovengenoemde levering tijdens de ontbindingstermijn.
11. De opdrachtgever is niet aansprakelijk en is geen kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn herroepingsrecht, onverminderd het genoemde in lid 8, alsmede artikel 5, lid 4.

Artikel 6 - PRIJS
1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro en inclusief btw.
2. De ondernemer is niet bevoegd de bedongen prijs na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de opdrachtgever bevoegd is in geval van prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.
3. Het in het voorgaande lid genoemde verbod geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
4. In het geval van een prijsverhoging wordt de opdrachtgever tijdig, en uiterlijk een maand voor de prijswijziging, van de ingangsdatum van de wijziging en de gewijzigde prijs op de hoogte gebracht.

Artikel 7 - BETALING
1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de ondernemer bevoegd een aanbetaling te verlangen van de opdrachtgever van ten hoogste 50% van de aankoopprijs.
2. Tot het moment dat de aanbetaling door de opdrachtgever is voldaan, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
3. Het deel van de betaling dat achteraf plaatsvindt, dient door de opdrachtgever te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of ingeval er geen bedenktijd van toepassing is, na het sluiten van de overeenkomst.
4. Indien de opdrachtgever zich niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting houdt, waarbij de betalingstermijnen als fatale termijnen gelden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In het geval dat de opdrachtgever na nogmaals 14 dagen de tijd te hebben gekregen om de betaling alsnog te voltooien de betaling nog steeds niet voldoet, is de opdrachtgever over het uitstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd en kan de ondernemer de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
5. De ondernemer kan enkel in het voordeel van de opdrachtgever afwijken van de wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.

Artikel 8 - LEVERING
1. De ondernemer draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de opdrachtgever heeft aangegeven als afleveradres.
2. Het aan levering toebehorende risico berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
3. De opdrachtgever dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden.
4. Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst, plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.
5. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
6. In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de opdrachtgever, betaalt de ondernemer het betaalde bedrag onverwijld terug.

Artikel 9 - GARANTIE
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat iedere aankoop voldoet aan de specificaties van het aanbod, en aan de redelijke eisen voor normaal gebruik.
2. Iedere verkopers- of fabrieksgarantie die wordt verstrekt door de ondernemer aan de opdrachtgever, laat de strekking van de wettelijke garantie onverlet.
3. Bovengenoemde garanties gelden niet in het geval van normale slijtage of schade veroorzaakt door verwijtbaar ondeskundig gebruik, dan wel nalatigheid in het onderhoud van de aankoop door de opdrachtgever.

Artikel 10 - KLACHTEN EN GESCHILLEN
1. Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.
2. De ondernemer beschikt over een voor de opdrachtgever toegankelijke klachtafhandelingsprocedure.
3. Indien de opdrachtgever een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden.
4. De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.
5. In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


Opgesteld op: 1 januari 2022